کباب کوبیده ممتاز حاج بابا

ارائه توسط: رستوران حاجی بابا ارومیه

ارومیه انتها دانشکده
45000 40500 تومان

توضیحات مهم

کباب کوبیده حاج بابا