زرشک پلو با مرغ

ارائه توسط: رستوران حاجی بابا ارومیه

ارومیه انتها دانشکده
40000 36000 تومان

توضیحات مهم

زرشک پلو با مرغ