جوجه کباب مخصوص حاج بابا

ارائه توسط: رستوران حاجی بابا ارومیه

ارومیه انتها دانشکده
45000 40500 تومان

توضیحات مهم

جوجه کباب مخصوص حاج بابا